Бухгалтерський аутсорсинг

Це й був перший аутсорсинг, що і зараз ґрунтується на принципі поділу праці й розумінні, що кожний повинен робити те, у чому найбільш сильний. Раніше цей принцип у компанії уявляли собі як систему чорних ящиків. Чорний ящик — це людина або компанія. Ви не знаєте, що в ньому відбувається, але ваше завдання знати, що повинно бути на вході й на виході. На вході ви вкладаєте гроші й вимоги стандарту на продукт або послугу, і якщо на виході одержуєте те, що вам потрібно, те вже не важливо, що перебуває усередині цього ящика. 

Закордонним словом "аутсорсинг" (outsourcing) прийнято називати передачу на контрактних умовах деяких внутрішніх функцій підприємства "на сторону". 

На Заході аутсорсинг як стратегія менеджменту культивується давно. У публікаціях на цю тему згадується класичний приклад компанії "Форд", що вперше передала один з бізнесів-процесів сторонньому виконавцеві.

Якщо подивитися, як розвиваються такі послуги за кордоном, то легко побачити: там подібна практика поставлена на потік. Більшість невеликих фірм (та й багато великі!) взагалі не містять штатних бухгалтерів. І це зрозуміло. Наприклад, у США або Великобританії бухгалтерія — це технічна робота, що зводиться до правильної реєстрації всіх коштів бізнесу й заповненню стандартних форм звітності. А таку кропітку й точну, але не занадто складну роботу повинні виконувати кваліфіковані фахівці, яких саме й можна знайти в консультаційних компаніях.

У нас же бухгалтер — людина, скоріше, творча. Запити українських підприємців часом просто нездійсненні. Звичайно від бухгалтера вимагається зробити усе так, щоб компанія заплатила в бюджет сущі копійки. І податкове відомство залишилося б при цьому задоволеним. Або ж, як мінімум, спокійним. Отож, у випадку використання бухгалтерського аутсорсинга подібне проходить далеко не завжди, оскільки навіть в Україні "зовнішні" бухгалтери працюють за правилами. Саме ця обставина істотно знижує в очах наших ділових людей переваги бухгалтерського аутсорсинга. А насправді їх чимало. І вони всі частіше змушують підприємців уважніше придивлятися до зовнішнього сервісу.

Ще один фактор — посилання підприємців, що купувати бухгалтерію як послугу дорого й информаційно небезпечно. Але це тільки посилання. Реально передача функцій спеціалізованої компанії дозволяє знизити операційні витрати, зокрема, витрати на оплату праці (податки  у пенсійний фонд платити не треба), зміст робочих місць (оренда офісу, комп'ютерне й програмне забезпечення), знижуються адміністративні витрати (знімається необхідність контролю за діяльністю штатних співробітників), знижуються податкові ризики й т.д.

Що ж стосується інформаційної безпеки, то тут судити важко, але є кілька доводів знову ж на користь аутсорсера. По-перше, якщо на підприємство приходить перевірка, де бухгалтерські документи перебувають не в офісі, це дозволить відбити, так сказати, першу хвилю атаки. По-друге, аутсорсингові фірми, як правило, дуже піклуються про лояльність співробітників, використовуючи для цього різні методи, у тому числі й економічні. По-третє, угода про комерційну таємницю є частиною договірних відносин, і відповідальність аутсорсера отут вище.

Дещо про бухгалтерський аутсорсинг.

Так що бухгалтерський аутсорсинг — це всього-на-всього можливість передоручити облік всіх фінансових питань спеціалізованій фірмі. 

Зовсім не обов'язково мати власну бухгалтерію. Замість цього можна скористатися послугами аутсорсинга, а простіше говорячи — передати всі справи, пов'язані з бухгалтерією, сторонній компанії або частці фахівціві. Такий варіант підійде тим, хто хоче заощадити й зробити свій бізнес мобільним. Втім, і тим, кому просто ніколи возитися із численними фінансовими документами й бланками звітності.

Все частіше українські компанії переходять до використання аутсорсинга, тобто зовнішніх професійних сервисів. Дивовижне колись слово вже не лякає підприємців, у тому числі й керівників невеликих компаній. Однак не варто забувати, що прагнення позбавити себе від бухгалтерської тяганини таїть у собі чимало небезпек і труднощів. Особливо якщо мова йде про аутсорсинг бухуобліку. Адже бухгалтерія — це  ваші гроші, і ваша відповідальність.

История бухгалтерского учета ч.5

Римляне любили и совершенствовали бухгалтерию. Банки и деньги они заимствовали у греков. Но Рим сделал бухгалтерию юридически достоверной. Постепенно акцент смещался с первичных документов на бухгалтерские регистры (счета).

Бухгалтеры использовали три основных регистра: Adversaria, Codex accepti et expensi и Codex rationum domesticorum. В первой книге ежедневно записывались факты хозяйственной жизни. В дальнейшем она получит название памятной, или Мемориал. Кодексы предназначались для систематической записи. В одном из них отражались счета денежных средств и расчетов в стоимостном измерителе, а в другом — все материально-вещественные счета (зерна, масла, вина, скота и т.д.) в натуральных единицах измерения. По счетам кодексов выводилось сальдо.

Большинство исследователей придерживается мнения, что записи в регистрах имели двусторонний характер. Приход записывался слева, а расход — справа. При регистрации долгов использовались такие термины, как "дебет" и "кредит".

Каждый факт хозяйственной жизни отражался как бухгалтерская проводка: "от — к (кому)". Однако данные бухгалтерские проводки показывали только движение денежных средств по кассе и расчеты с дебиторами и кредиторами.

Со временем, когда и Codex rationum domesticorum стали вести в денежном измерителе, он превратился в Главную книгу. Деньги и контокоррент поглотили учет инвентаря.

История бухгалтерского учета ч.4

Первые банки появились в Греции в V веке до н.э. По роду деятельности достаточно близки к ним деловые дома на Востоке. Они предназначались только для хранения денежных вкладов, и расчеты в них велись весовыми деньгами. Это сдерживало развитие безналичных расчетов в банковской бухгалтерии.

Банки стали соответствовать своему назначению — осуществлять операции с денежными вкладами, главным образом в безналичном обороте.

Начало современному учету было положено в Лидии. Оживленная торговля между полисами вызвала у торговцев необходимость при переезде менять одни деньги на другие (другой системы и курса). Это обстоятельство породило банки и банкиров.

Сначала появились простые менялы. Свободные граждане Греции считали недостойным заниматься коммерцией, поэтому банкирами становились выходцы из рабов. Наиболее талантливые из них, обогатившие хозяина и нажившие капитал, покупали свободу и получали статус метека. Так называли бывших рабов и чужестранцев. Только в исключительных случаях (при большом богатстве или за особые заслуги) метеки могли стать полноправными гражданами. В ходе обмена метеки быстро накопили свободные денежные средства и к концу века создали банки.

Деятельность банков включала операции по вкладам, выдачу кредитов, поручительство и традиционный обмен и размен денег. Самыми сложными операциями считались кредитные, для которых требовалось определить рыночную стоимость залога, оценить риск по части возврата ссуды, установить приемлемую ставку процента по ссуде. Объект залога мог быть любым, например, судно с грузом или даже целый город.

Процентная ставка по ссуде не регулировалась и не ограничивалась, доходя до 12%. Доход банка составлял 20 — 40% от вложенного капитала.

К основным достижениям в банковской бухгалтерии можно отнести учет безналичных расчетов, т.е. перевод средств клиентов по их счетам. Взнос или перевод оформлялись "платежными поручениями", которые назывались "диаграфе".

При выдаче денег применялся такой же порядок, но мог использоваться и "симбол" — кольцо-печатка владельца вклада, разломанная пополам монета или даже глиняная табличка. Вклад переводили или получали, предъявляя "диаграфе" или "симбол".

Текущий учет безналичных расчетов включал в себя запись имени вкладчика, суммы вклада, третьих лиц (получателя, поручителя). Остается загадкой технология бухгалтерских записей. Банкиры вели их сами.

В письменных источниках упоминается древнегреческий способ вычеркивания записанной ранее информации (корректурный способ). Так, например, учитывали долги по налогам и их погашение.

Далее Рим завоевал Грецию и одновременно банковский учет. В Древнем Риме банковский учет включал два вида записей — в книге банкира со счетами клиентов и в приходно-расходной книге денежных средств. Приходно-расходный учет к этому времени уже существовал не одно тысячелетие.

Счета клиентов приобрели иные обозначения: не приход и расход, а дебет и кредит. Дебет переводится — "он должен", а кредит — "он имеет". Сами клиенты и банкиры становились дебиторами (должниками) и кредиторами (верителями). Это изменение оказалось решающим для развития бухгалтерии и "затмило" приходно-расходные счета.

Последующая эволюция банковской бухгалтерии в Древнем Риме придала ей более законченный вид. Мощным толчком для ее развития послужило юридическое регулирование финансовых расчетов и учетной практики.

Правовая регламентация бухгалтерских записей появилась вследствие трудности определения правоты истца и ответчика. В Древнем Риме предоставление в суд приходно-расходной банковской книги стало юридической нормой.

Свидетельства о более поздней деятельности банков прямо говорят о письменном оформлении вкладов и расчетов с клиентами.

История бухгалтерского учета ч.3

Самые ранние монеты пришли в VII в. до н. э. из Анатолии, территорий, расположенной между ионическими и греческими городами и Лидией, не входящей в состав греческого государства. Их чеканили из естественной смеси золота и серебра, называемой "электроном". На монетах, имевших форму боба, стояло клеймо, гарантирующее вес и чистоту металла.

Через 200 лет все греческие города (полисы) имели свои монеты. Благодаря обширным связям с другими городами Греции, айгинский стандарт распространился по всему восточному Средиземноморью. Предпочтение отдавалось серебряной.

К концу VII столетия до н. э. Афины начали чеканку монет, основанную на системе мер и весов. Афинская валюта стала вытеснять айгинскую и в течение V столетия до н. э. доминировала на территории восточного Средиземноморья.

Первые бумажные деньги появились в Китае около 650 года н. э., тогда как в Европе первые "платежные обязательства", написанные на бумаге, вышли в обиход в XVII в.

По своему значению для развития экономики возникновение денег можно приравнять к появлению письменности и счета.

Сначала деньги учитывались как товар. Например, поступление от "поставщика" 20 мер зерна стоимостью 30 драхм "материально ответственные лица" античного мира приходовали как 20 мер зерна и списывали 30 драхм.

Для бухгалтерии введение денег с твердым курсом означало поворот от натурального учета к стоимостному.

В эти же времена зарождается система проверок и ревизий. Должностные лица, которые управляли общественными фондами, в обязательном порядке подвергались контролю и ревизии по истечении сроков их полномочий. Они представляли на проверку свои отчеты палате "аудиторов" (ревизоров), полномочия которых вытекали из афинской конституции.

Кроме того, должностным лицам надлежало хранить отчеты за полученные и потраченные суммы, авторитарные указы и другие документы в палате совета.

"Аудиторы" и "ревизоры" древности имели возможность привлечь к суду должностных лиц за кражу, если проверка показывала их виновность в растрате. В ходе судебного разбирательства присяжные выносили вердикт.

Результаты работы "ревизоров" гравировались на мраморе и выставлялись на всеобщее обозрение, чтобы каждый гражданин был информирован об управлении общественными фондами.

Наличие и проведение проверок бухгалтерской системы в "золотом веке" в Греции имеет важное значение. Существование процедуры аудита подразумевает существование и бухгалтерских записей всех доходов и расходов, производимых должностными лицами. Наконец, сверка в ходе проверки фактически полученных и потраченных сумм с утвержденной сметой, еще раз доказывает интеграцию бухгалтерской системы за счет дополнительного контроля в управлении государственными ресурсами.

В сфере финансов и кредитования деньги начали использовать лишь в конце V — начале II века до н. э. Это было вызвано всеобщим недоверием населения в силу его бедности. Только с появлением банков деньги начали активно способствовать дальнейшему развитию бухгалтерского учета.

История Бухгалтерского учета ч.2

По мере углубления товарных отношений появляется контокоррент (счета расчетов). Функции банков выполняли храмы и торговые общества, фонд которых формировался за счет вкладов участников и подразделялся на основной и оборотный капитал. За счет основного капитала предоставлялись процентные ссуды, а за счет оборотного — погашались текущие затраты.

Расчеты ограничивались выдачей ссуд и сбором натуральных податей. В Вавилоне вклады клиентов в виде зерновых хранились на складах субъектов, ведущих кредитование, которые по поручению переводили зерновые в фиск (налоги). Безналичные расчеты осуществлялись зерном.

Расчеты носили индивидуальный и коллективный характер. Они осуществлялись на уровне городов или хозяйств. Расчеты с государством заключались в распределении и перераспределении средств в натуральном измерении. Частные расчеты представляли собой товарообменные операции.

Кредит выполнял специфическую функцию ввиду недостаточного развития товарно-денежных отношений и отсутствия единого денежного измерителя. Учреждения, осуществляющие кредитование, брали с клиентов долговые расписки и составляли контракты по займам.

Оперативный учет отсутствовал, т.е. обороты по дням постепенно не накапливались, это породило первичные документы.

На счетах расчетов отражались эквивалентный перевод денежных средств в твердой оценке или установленных тарифах, согласно которым учитывались ежегодные поступления и расходы хозяйств.

С появлением личного имущества — домашних животных, земли, бушелей пшеницы и т. д. — математика сделала гигантский шаг вперед. Имущество стало облагаться налогами.

Обозначение имущества иероглифами оказалось слишком громоздким. Система счисления представляла собой черточки, линии и точки, наносившиеся на глиняные таблички. Со временем вместо набора символов для каждого объекта стал использоваться единый набор символов для всех объектов учета. Им дали цифры, названные один, два, три, четыре, пять и т. д.

Это был первый шаг к элементарным математическим операциям. Для осуществления операций потребовалась система записей. С древнейших времен греки использовали десятичную систему счисления. Позже они усовершенствовали и создали самую лучшую систему счисления в античном мире.

Греки классического периода для облегчения счета использовали одну единицу, пять единиц, пять десятков единиц и пять сотен единиц. Со временем появилась потребность в механическом средстве для вычислений, которым стали счеты. Помимо счет греки применяли и таблицу умножения.

Постепенно назрела необходимость введения стандарта измерения для того, чтобы контрагенты могли сравнить стоимость обмениваемых предметов. Для удовлетворения этих потребностей греки изобрели системы мер, весов и чеканки.

В то время все меновые операции производились в форме бартерных сделок, имеющих ряд недостатков. Постепенно возникла система символов ценностей. Первыми такими символами стали инструменты и оружие, раковины, шкуры животных, металл в слитках или проволоке, соль, перец (в России — меха). Они использовались как мера обмена.

Древние эталоны измерения впервые описаны в VIII в. до н. э. Фейдоном, царем Аргоса. Система меры и веса применялась государством для подсчета стоимости личного имущества для целей налогообложения. Железо в определенном количестве использовалось в качестве стандарта весов, а позднее и в качестве денежного стандарта.

В VII — VI в. до н. э. с возрастанием роли правительства произошли изменения, которые потребовали увеличения расходов для выплат должностным лицам. Все совершаемые операции оплачивались драгоценными слитками, и упрощение расчетов подталкивало к использованию чеканных денег. В этот период деньги превращаются в объект учета.

История бухгалтерского учета ч.1

Инвентарный учет позволял фиксировать только остатки вещественных ценностей. В качестве материальных носителей информации использовались папирус (Древний Египет), глиняные таблички и черепки (Ассирия и Вавилон), веревки (в Перу). В древней Индии счетами-регистрами служили кружки, в них закладывались камешки — первичные документы.

Постепенно использование папируса и пергамента привело к возникновению учета на "свободных листах", глиняных таблиц и черепков — "карточек", распространение бумаги — "книг".

В такого рода регистрах производился учет всего имущества, возникали инвентари, описи и списки.

Во II тыс. до н. э. в Древнем Египте возник приходно-расходный учет. Текущий (хронологический) учет сменил периодическую инвентаризацию (систематический учет). На папирусах стали фиксировать каждое действие, а не только остатки.

В конце дня составлялись отчеты, отражающие движение ценностей по плательщикам и получателям в разрезе наименований ценностей. Каждая страница отчета подсчитывалась отдельно, а затем выводилась общая сумма по отчету.

Приходные и расходные документы группировались по наименованиям ценностей. По оборотам выводилось сальдо, которое присоединялось к начальному остатку, и определялся конечный остаток, который сопоставлялся с фактическим наличием ценностей. В случае расхождений, указывались их причины и виновники недостачи.

Учетные документы в то время считались ценностью. Они датировались хранились в хранилищах, ящиках или корзинах, которые завязывались шнурками или ремнями и опечатывались. На глиняных ярлыках указывались имя ответственного писца, наименование объектов, отраженных в документах, ставился оттиск печати.

На этом этапе зарождается синтетический и аналитический учет. Например, синтетическому счету — "зерновые" соответствовали аналитические счета — "пшеница", "ячмень", "рис" и т.д.

Со временем возникли условные учетные единицы измерения. В Древнем Вавилоне появились "условный кирпич" и "человеко-день".

Постепенно для целей учета имущество стали группировать по родовым признакам.

Использование условных учетных единиц позволило отойти от натуралистической концепции учета, а выделение родовых признаков привело к появлению счетов.

В XVIII в. до н. э. В Вавилоне зародились отдельные правовые аспекты бухгалтерского учета, закрепленные законодательно. Так купцам было предписано вести самостоятельный учет, храмам — государственное счетоводство, а передача денег без расписки считалась недействительной.

История бухгалтерского учета

   Солнце символизирует освещение бухгалтерским учетом финансовой деятельности, весы — баланс, а кривая Бернулли — символ того, что учет, возникнув однажды, будет существовать вечно. 

 
История бухгалтерского учета насчитывает почти шесть тысяч лет и относится к IV веку до н.э. Появление учета связано с хозяйственной деятельностью человека.

В течение первых тысячелетий развивался униграфический учет (простая бухгалтерия), который воспроизводил факты хозяйственной жизни в тех единицах измерения, в которых они возникали. Простая бухгалтерия развивалась в пять этапов:
инвентарный учет
Подробнее… ;
контокоррент
Подробнее…;
деньги, выступающие объектом учета
Подробнее…;
деньги как объект учета слились с учетом расчетов
Подробнее…;
деньги и контокоррент поглотили учет инвентаря
Подробнее….
Простая бухгалтерия представляла собой систему сплошного и систематического наблюдения за ходом хозяйственного процесса. Она позволила создать единую систему учета и взять под контроль все материальные и денежные средства, а также расчеты.

Но эта система имела ряд недостатков: в учете отсутствовало зеркальное отражение; использовался принцип приблизительности; учет носил регистрационный характер; не раскрывался юридический и экономический смысл всех приводимых в нем фактов; не применялись учетные средства для определения прибыли; отсутствовали итоги, позволяющие контролировать правильность учетных записей.

476 г. — начало Средневековья. Традиции римской бухгалтерии продолжали сохраняться. Росту точности и юридической обоснованности учетных записей способствовала концепция римского права и возникновение торгового (хозяйственного) права.

Во втором тысячелетии купцами стали создаваться посреднические суды. Они вырабатывали определенные требования к записям: хронологический порядок записей, отсутствие пропусков в бухгалтерских книгах между записями, каждая операция подтверждается документально и т.д.

В эпоху средневековья формируются два основных направления учета: камеральная и простая бухгалтерия.

Камеральная исходила из того, что основным объектом учета признавалась касса, ожидаемые поступления, а также выплаты из нее. Регистрации подлежали все поступления и выплаты денежных средств, а доходы и расходы устанавливались заранее.

Простая бухгалтерия предполагала учет имущества, включая кассу, а доходы и расходы становились для бухгалтера искомыми. Все имущественные счета велись по принципу дебет — кредит, но в информационную учетную систему еще не включались счета собственных средств.

В эпоху Возрождения простые отметки римлян уже не удовлетворяли новых потребностей торговли: в банках появляются и изучаются новые формы счетов, к записям стали применяться новые комбинации.

Новые формы впервые нашли применение у итальянских купцов, так как Италия в то время была не только интеллектуальным центром, но и центром всемирной торговли.

Развитию бухгалтерии способствовало и великое изобретение XV столетия — книгопечатание.

Переходом к новому этапу учета послужило возникновение двойной (дебетово-кредитовой) записи. Научная разработка закона двойной записи хозяйственных операций и разных способов его применения возникла в средние века.

В 1494 г. систему двойной записи описал ученый-математик, францисканский монах, друг Леонардо да Винчи — Лука Пачоли в одиннадцатом трактате "О счетах и записях" девятого отдела сочинения "Сумма арифметики, геометрии, учения о пропорциях и отношениях". Позже система получит название "староитальянской".

В трактате "О счетах и записях" Лука Пачоли путем анализа хозяйственных операций и уже существовавших способов ведения книг — мемориала, журнала, Главной книги и инвентарной книги описал закон двойной записи и показал, что, основываясь на нем, в любом хозяйстве можно построить целесообразную систему счетов и книг.

В настоящее время все историки сходятся во мнении, что двойная запись в бухгалтерском учете возникла не во времена Луки Пачоли, а гораздо раньше. Лука Пачоли только описал уже сложившуюся до него систему.

Сегодня достоверно известно, что первая книга, в которой описывалась система двойной записи — книга Бенедетто Котрульи "О торговле и современном купце", написанная от руки в 1458 г., но напечатанная только в 1573 г. Поэтому книга Луки Пачоли признается всеми историками науки как первая печатная работа, давшая толчок развитию новой системы бухгалтерского учета.

Двойная запись в более удобном и полном виде отражала хозяйственный процесс. Система счетов простой бухгалтерии дополнилась счетами собственных средств, а материальные счета получили денежную оценку, вследствие чего все факты хозяйственной жизни стали отражаться дважды.

Появление операционных счетов, которые в условной форме фиксировали изменения и движения средств, позволило установить систематическое наблюдение за такими величинами, как капитал и прибыль. Счета дали бухгалтерам возможность перейти от простого денежного учета к учету всех объектов и операций в денежном выражении.

Двойная запись, став неотъемлемой частью бухгалтерского учета, превратила весь учет в стройную систему, облегчающую контроль как за сохранностью ценностей, так и за управлением ими.

По материалам книги М.И. Кутера "Теория бухгалтерского учета"