Оподаткування приватного підприємя ч. 2

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності запроваджено Указом Президента України від 03.07.98р. №727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» Указ

Відповідно до законодавства, спрощену систему оподаткування можуть застосовувати фізичні особи – підприємці, які:
— здійснюють підприємницьку діяльність і у трудових відносинах з ними, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб;
— обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень.

Фізичні особи — підприємці, які здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами, пально-мастильними матеріалами та здійснюють видобуток та виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення; оптову, роздрібну торгівлю промисловими виробами з дорогоцінних металів, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» не можуть бути платником єдиного податку.
Ставка єдиного податку встановлюється місцевими радами за місцем державної реєстрації залежно від виду діяльності і не може становити менше 20 гривень та більше 200 гривень на місяць.
У разі коли підприємець здійснює кілька видів підприємницької діяльності, для яких установлено різні ставки єдиного податку, він отримує одне свідоцтво (в якому зазначається всі види діяльності але не більше трьох) і сплачує єдиний податок за найбільшою ставкою із обраних видів діяльності, встановленою місцевою радою за місцем його реєстрації незалежно від того, здійснює він підприємницьку діяльність на всій території України чи лише за місцем державної реєстрації.
У разі, коли платник єдиного податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці або за участю у підприємницькій діяльності членів його сім’ї, ставка єдиного податку збільшується на 50% за кожну особу.
Платники єдиного податку не є платниками таких податків і зборів:

— податку на додану вартість (якщо добровільно не виявляє бажання);
— податку на доходи фізичних осіб (для самих фізичних осіб — суб’єктів малого підприємництва);
— плати (податку) за землю;
— збору на спеціальне використання природних ресурсів;

— збору на обов’язкове соціальне страхування;
— комунального податку;
— податку на промисел;
— збору на обов’язкове державне пенсійне страхування (для самих фізичних осіб — суб’єктів малого підприємництва;
— збору за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг;
— внесків до Державного фонду сприяння зайнятості населення (для самих фізичних осіб — суб’єктів малого підприємництва);
— плати за патенти згідно із Законом України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності”.
Форма та порядок видачі свідоцтва про право сплати єдиного податку встановлюється Наказом ДПА України від 29.10.99 р. № 599 «Про затвердження Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі».
Для визначення результатів власної підприємницької діяльності на підставі хронологічного відображення здійснених господарських і фінансових операцій платник єдиного податку веде Книгу обліку доходів і витрат. При цьому обов’язковому заповненню підлягають графи «період обліку», «витрати на виробництво продукції», «сума виручки (доходу)» та «чистий дохід».
Для платника єдиного податку встановлено звітний період, що дорівнює кварталу. Протягом 5 днів після закінчення звітного періоду платник єдиного податку повинен подати звіт.
Платники єдиного податку мають право не застосовувати реєстратори розрахункових операцій для проведення розрахунків із споживачами.
Підставою для видачі Свідоцтва є подання фізичною особою письмової заяви та платіжного документа про сплату єдиного податку за період не менше ніж календарний місяць. Заява має бути подана не пізніше ніж за 15 днів до початку кварталу, з якого він обирає спосіб оподаткування доходів за єдиним податком за умови сплати всіх установлених податків та обов’язкових платежів, термін сплати яких настав на дату подання заяви. Також необхідно придбати та оформити Книгу обліку доходів і витрат. Книга прошнуровується й пронумеровуються в ній усі сторінки.
Рішення про перехід на спрощену систему оподаткування може бути прийняте не більше одного разу за календарний рік.

Податкова може відмовити у реєстрації фізичної особи – підприємця на спрощеній системі оподаткування (єдиний податок) за умови:

— неправильного заповнення документів які необхідні для реєстрації;
— не подання якогось з документів;
— не сплата податків, зборів інших обов’язкових платежів.

Відмову від застосування спрощеної системи оподаткування і повернення до раніше встановленої системи оподаткування суб’єкти можуть здійснювати з початку наступного звітного періоду (кварталу) у разі подання відповідної заяви до податкової служби не пізніше ніж за 15 днів до закінчення попереднього звітного (податкового) періоду (кварталу).
Свідоцтво видається на зазначений в заяві термін, але в межах календарного року, протягом 10 робочих днів після отримання заяви.
Сплата єдиного податку здійснюється щомісяця не пізніше 20 числа місяця, наступного за тим, в якому здійснювалась попередня сплата єдиного податку, на окремий рахунок відділень Державного казначейства України.

 

Оподаткування приватного підприємця ч.1

Порядок обчислення і сплати фіксованого податку визначає Інструкція «Про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю» ІНСТРУКЦІЯ.

Фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів за фіксованим розміром податку шляхом придбання патенту, якщо:

Þ кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, включаючи членів його сім’ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, не перевищує 5 (п’яти);

Þ валовий дохід такої фізичної особи від самостійного здійснення підприємницької діяльності або з використанням найманої праці за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю придбання патенту, не перевищує 7000 неоподатковуваних мінімумів, що складає 119 000 грн.;

Þ фізична особа здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках та є платниками ринкового збору згідно з законодавством.

Не дозволяється застосовувати фіксований податок при здійсненні торгівлі лікеро-горілчаними та тютюновими виробами.

Фіксований податок сплачується платником податку до відповідного місцевого бюджету за місцем його реєстрації у податкових органах.

Розміри фіксованого податку встановлюються місцевими радами залежно від територіального розташування місця торгівлі і не можуть бути меншими ніж 20 гривень та більшими ніж 100 гривень за календарний місяць. За своїм бажанням фізична особа може придбати патент на здійснення підприємницької діяльності на всій території України, для якого фіксований податок встановлений у розмірі 100 гривень.

У разі, коли платник податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці або за участю у підприємницькій діяльності членів його сім’ї, розмір фіксованого податку збільшується на 50% за кожну особу. У такому випадку платник фіксованого податку має самостійно доплатити 50% від суми встановленого фіксованого податку з розрахунку на кожну додаткову особу та повідомити про це податковий орган, який зобов’язаний внести відповідні зміни до патенту в строки, передбачені для його видачі.

У разі сплати фіксованого податку платник такого податку звільняється від обов’язкового ведення обліку доходів і витрат.

Платник фіксованого податку також звільняється від:

— сплати нарахувань на фонд оплати праці;

— податку на промисел;

— збору на обов’язкове соціальне страхування;

— придбання торгового патенту згідно із Законом України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності».

Патент видається на строк від 1 до 12 календарних місяців за вибором платника фіксованого податку. У разі, коли протягом строку дії патенту відповідною місцевою радою змінюється розмір фіксованого податку, перерахунок його не здійснюється.

Квитанція про сплату фіксованого податку є підставою для видачі патенту податковим органом за місцем реєстрації фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності.

Для одержання патенту платник податку подає до податкового органу заяву, складену в довільній формі, яка повинна містити інформацію про місце здійснення підприємницької діяльності; перелік осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, та їх ідентифікаційні номери або членів його сім’ї, які беруть участь у здійсненні підприємницької діяльності, і їх ідентифікаційні номери, а також інформацію про доходи платника фіксованого податку від здійснення підприємницької діяльності за останні 12 місяців або про неотримання таких доходів.

Всі необхідні документи для реєстрації фізичної особи – підприємця на спрощену систему оподаткування (фіксований податок) подаються особисто.

Податкова може відмовити у реєстрації фізичної особи – підприємця на спрощеній системі оподаткування (фіксований податок) за умови:

— неправильного заповнення документів, які необхідні для реєстрації;

— не подання якогось з документів;

— не сплата податків, зборів, інших обов’язкових платежів.

Патент може бути скасований (з його вилученням) за рішенням керівника податкового органу до закінчення строку його дії, якщо:

— за дорученням або від імені платника фіксованого податку здійснюється торгівля особою, відомості про яку не внесені до патенту. У цьому випадку фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності позбавляється права застосовувати фіксовану ставку податку протягом 12 календарних місяців, наступних за місяцем вчинення порушення, та сплачує штраф у розмірі повної суми фіксованого податку в розрахунку за місяць за кожну особу, відомості про яку не внесені до патенту;

— платник фіксованого податку, особи, які перебувають з ним у трудових відносинах, а також члени його сім’ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами. У цьому випадку фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності притягається до відповідальності згідно з законодавством України.

Податковий орган зобов’язаний видати патент протягом 3 (трьох) робочих днів з дня прийняття вказаної заяви від платника податку, оформленої належним чином.

Адміністративна та кримінальна відповідальність бухгалтерів ч.3

Кримінальна відповідальність

КК України

Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів

1. Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, —
карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, —
караються штрафом від п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, —
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

4. Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частиною першою та другою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

Примітка. Під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в тисячу і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які в п'ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 212-1. Ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

1. Умисне ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до Пенсійного фонду України коштів у значних розмірах, —
карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до Пенсійного фонду України коштів у великих розмірах, —
караються штрафом від п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до Пенсійного фонду України коштів в особливо великих розмірах, —
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

4. Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частиною першою чи другою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а також відшкодувала шкоду, завдану Пенсійному фонду України їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).
Примітка. Під значним розміром коштів слід розуміти суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які в тисячу і більше разів перевищують установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під великим розміром коштів слід розуміти суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які в п'ять тисяч і більше разів перевищують установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Адміністративна та кримінальна відповідальність бухгалтерів ч.2

Стаття 165-3. Порушення строку реєстрації як платника страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, несвоєчасна або неповна сплата страхових внесків
Порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій, фізичними особами, які використовують найману працю, строку реєстрації як платника страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, несвоєчасна або неповна сплата страхових внесків —
тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, —
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 165-4. Порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
Порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій, фізичними особами — підприємцями, які використовують найману працю, строків та обсягів сплати страхових внесків, приховування (заниження) суми заробітної плати (доходу), на яку нараховуються страхові внески, неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків, несвоєчасне інформування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України про чисельність працівників, річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), суму заробітної плати на підприємстві, нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, що сталися на підприємстві, про зміни технології робіт або виду діяльності підприємства —
тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ухилення фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, від подання заяви про взяття на облік або несвоєчасне подання заяви про взяття на облік у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, приховування (заниження) суми заробітної плати (доходу), на яку нараховуються страхові внески, порушення строків та обсягів сплати страхових внесків, неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків, несвоєчасне інформування Фонду про нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, зміну виду діяльності —
тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, —
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 165-5. Ухилення від реєстрації як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, несвоєчасна або неповна сплата страхових внесків, а також порушення порядку використання страхових коштів
Ухилення посадовими особами підприємств, установ та організацій, фізичними особами, які використовують найману працю, від реєстрації як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, несвоєчасна або неповна сплата страхових внесків, а також порушення порядку використання цих коштів —
тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, —
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 166-6. Порушення порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи
Неподання або несвоєчасне подання, подання за невстановленою формою чи подання недостовірної фінансової звітності, ліквідаційного балансу, пов'язаних із ліквідацією юридичної особи, головою ліквідаційної комісії, ліквідатором, іншими відповідальними особами, залученими до ліквідації юридичної особи, —
тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ведення з порушенням встановленого порядку бухгалтерського обліку господарських операцій, пов'язаних із ліквідацією юридичної особи, включаючи оцінку майна і зобов'язань юридичної особи та складання ліквідаційного балансу, що здійснюється відповідальними за це особами, —
тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ухилення голови ліквідаційної комісії, ліквідатора, інших відповідальних осіб, залучених до ліквідації юридичної особи, від організації ведення бухгалтерського обліку господарських операцій, пов'язаних з ліквідацією юридичної особи, включаючи оцінку майна і зобов'язань юридичної особи та складання ліквідаційного балансу, —
тягне за собою накладення штрафу від сорока до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частинами першою, другою чи третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, —
тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Адміністративна та кримінальна відповідальність бухгалтерів ч.1

Адмінправопорушення

КУпАП
Стаття 163-1. Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків
Відсутність податкового обліку, порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій встановленого законом порядку ведення податкового обліку, у тому числі неподання або несвоєчасне подання аудиторських висновків, подання яких передбачено законами України, —
тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, —
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 163-2. Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів)
Неподання або несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, установ та організацій платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), —
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, —
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 163-4. Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи
Неутримання або неперерахування до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб при виплаті фізичній особі доходів, перерахування податку на доходи фізичних осіб за рахунок коштів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством), неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян, —
тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян — суб'єктів підприємницької діяльності у розмірі від двох до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддан адміністративному стягненню за те ж порушення, —
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян — суб'єктів підприємницької діяльності у розмірі від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 164-1. Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат
Неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов'язкову форму обліку, —
тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, —
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 164-2. Порушення законодавства з фінансових питань
Приховування в обліку валютних та інших доходів, непродуктивних витрат і збитків, відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, внесення неправдивих даних до фінансової звітності, неподання фінансової звітності, несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризацій грошових коштів і матеріальних цінностей, порушення правил ведення касових операцій, перешкоджання працівникам державної контрольно-ревізійної служби у проведенні ревізій та перевірок, невжиття заходів щодо відшкодування з винних осіб збитків від недостач, розтрат, крадіжок і безгосподарності, —
тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одно з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, —
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 165-1. Порушення законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
Приховування (заниження) суми заробітної плати (виплат, доходу), на яку нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування; порушення встановленого порядку нарахування, обчислення та строків сплати страхових внесків; ухилення від реєстрації або несвоєчасна реєстрація платника страхових внесків в органах Пенсійного фонду України, неподання відомостей про обставини, що спричиняють зміни юридичного статусу страхувальника, порядку сплати ним страхових внесків; порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду України і Накопичувального фонду; неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків, коштів Пенсійного фонду України і Накопичувального фонду або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, та іншої звітності і відомостей, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", —
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, —
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Закони

Про індексацію http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1282-12

Про бух.облік http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14

Про оподаткування прибутку http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=334%2F94-%E2%F0 

Про податок з доходів фіз.осіб http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=889-15

Про податок на додану вартість http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=168%2F97-%E2%F0

Про систему оподаткування http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1251-12

Про порядок погашення зобов'язань http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2181-14

Про оплату плаці http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=108%2F95-%E2%F0

 

Указ президента

Про спрощену систему оподаткування http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=727%2F98 

 

Постанови КМУ 

Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=663-99-%EF

Про обчислення середньої заробітної плати (доходу)для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1266-2001-%EF

 

Проект податкового кодексу Далі…


Інструкції

Про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0293-96&p=1220251987378685  

Про застосування Плану рахунків бухгалтерськогообліку банків України  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0919-04   

Про службові відрядження в межах України та за кордон http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0218-98 

 

Інше

Про скасування порядку суворого обліку бланків довіреностей http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=120550&cat_id=34932

 

    


 

 

 

•Бухгалтерський та податковий облік для юридичних осіб                                                      

•Облік для фізичних осіб-підприємців

•Бухгалтерське супроводження бізнесу                              

•Підготовка та здача звітності в податкові органи та позабюджетні фонди

•Відновлення бухгалтерського обліку                                  

•Реєстрація підприємств

 

тел.:  8 066 807 3060

e-Mail: accountant_online@ukr.net